ДЗÆУДЖЫХЪÆУ ÆМÆ АЛАНИЙЫ СТЫРАЛЧЕР ЛЕОНИДЫ ЦЫППУРСЫ ФЫСТÆГ

Дзӕуджыхъӕу ӕмӕ Аланийы стыралчер,

Аргъуаны ӕддаг бастдзинӕдты хайады сӕрдары хӕдивӕг,

Сомихы Республикӕйы Уырыссаг Рӕстдин Аргъуаны зылдты фӕткдар

Йӕ Иууылрухсдзинад ЛЕОНИДЫ

 

 ЦЫППУРСЫ ФЫСТӔГ

 

Дзӕуджыхъӕуы епархи ӕмӕ Сомихы Республикӕйы Уырыссаг Рӕстдин Аргъуаны зылдты

уазлӕггадгӕнӕг сауджынтӕ ӕмӕ диакъонтӕм, моладзантӕ ӕмӕ кувӕг адӕммӕ

 

Чырыстийы ӕмдзинады кӕрӕдзийӕн уарзон сауджынтӕ, диакъонтӕ, ӕфсымӕртӕ ӕмӕ хотӕ!

Зӕрдӕбын арфӕ уын кӕнын нӕ Бардарӕг Хуыцау ӕмӕ Ирвӕзынгӕнӕг Йесо Чырыстийы буардзыд Рухс Райгуырды бӕрӕгбоны фӕдыл!

Йе ’гӕрон хӕрзаудындзинадмӕ гӕсгӕ Хуыцау адӕймаджы хуызы ӕрцыди зӕхмӕ, цӕмӕй сӕнӕниз ӕмӕ сног кӕна тӕригъӕдты бын чи фӕци, уыцы адӕмы мыггаг, монон ӕгъдауӕй нын сӕндидза нӕ дуне ӕмӕ йӕ афтӕмӕй фендӕрхуызон кӕна. Сыгъдӕг Ириней Лионаг  куыд фыста, афтӕмӕй: «Хуыцауы Дзырд сси адӕймаг ӕмӕ Хуыцауы Фырт – Адӕймаджы Фырт, цӕмӕй адӕймаг … суа Хуыцауы фырт». Хуыцау буардзыдӕй раргом и реалон историон уавӕрты – уыцы заман карз Ромы къухы чи уыди, Палестинӕйы уыцы Зӕрдӕвӕрд зӕххыл. Сыгъдӕг апостол Павел фыссы: «Фӕлӕ афон куы ралӕууыд, уӕд Хуыцау рарвыста Йӕ Иунӕг Фырты» (Гал 4: 4). Бардарӕг буардзыд сси, адӕм Фарны Уац райсынхъом куы систы, уӕд. Фарны Уацы райдайӕн баиу ис дунейы историйы ахсджиаг уысмимӕ – фидӕны Мессиайы ӕрцыдмӕ кӕй хуыздӕртӕ ӕнхъӕлмӕ кастысты, уыцы Ромы империйы сырӕзт ӕмӕ  йе ’ххӕст хуыз райстимӕ.

Лӕгӕты райгуырӕг Хуыцауы Фырт дунейӕн раргом кодта, зӕгъӕн дӕр кӕмӕн нӕй, Хуыцауы уарзты уыцы диссаг ӕмӕ, зонд кӕй нӕ ахсы, нӕ фервӕзыны уыцы хъуыддаг. Адӕймаджы ӕрдз райсӕг Хуыцау, дунесконды  сӕйраг уӕвгӕйӕ, сӕмбӕлди, хъизӕмары хай чи уыди, йӕ тӕригъӕдтӕ кӕй хурх кодтой, амӕлын ӕмӕ бамбийынӕй дарддӕр фидӕны чи ницӕмӕ ӕнхъӕлмӕ каст, уыцы цӕстуынгӕ дунеимӕ. Адӕймаг суӕвгӕйӕ, Хуыцауы Фырты нӕ бафӕндыди Йӕ Хуыцауон хъомысы руаджы адӕймаджы ӕрдзы арӕнтӕй ахизын. Уый ӕрцыди тӕригъӕды маргӕй хъӕстӕ дунемӕ, алы адӕймаджы ныхыл дӕр амӕлын ӕмӕ бамбийыны нысан кӕм уыди, ӕцӕгады уыцы ранмӕ. Адӕймагӕн ӕнӕмӕнг бавзаринаг у мӕлӕт, ӕмӕ, Йӕхи зӕххон цардӕгъдӕутты дӕлбар бакӕнгӕйӕ, Ирвӕзынгӕнӕг уый дӕр Йӕхицӕй нӕ аиуварс кодта. Рухсгӕнӕг Кирилл Йерусалимаджы загъдау, «Цард ӕрбагуылф кодта, цӕмӕй, боныфӕстагмӕ, мӕлӕты архайд баурома». Буарыдзыд Хуыцау раргом кодта адӕймаджы ӕрдзы ӕппӕты арфдӕр ӕмӕ сусӕгдӕр мидис – адӕймаг зӕххыл цӕрыны аккаг кӕй у, уый ӕмӕ сси Ног Адам, чи сног ис ӕмӕ кӕй ирвӕзын кӕны, уыцы адӕмы Хицау. Кӕддӕр ӕнаипп сыджытӕй арӕзт ӕрцӕуӕг, Фыццаг Адам тӕригъӕд кӕй ракодта, уый аххосӕй адӕмы мыггагӕн фӕстӕмӕ сыджытмӕ здӕхгӕ у. Иууылсыгъдӕг Хуыцауыныййарӕг Чызгӕй райгуырӕг Ног Адам та адӕймаджы зӕххӕй уӕлӕрвтӕм кӕны. Адамы ӕмдзинады иууылдӕр мӕлӕты архайджытӕ куыд уыдысты, афтӕ Чырыстийы ӕмдзинады та иууылдӕр ӕнусон царды бындартӕ свӕййынц.

Саби-Хуыцауы Рухс Райгуырдӕй райдыдта ног историон рӕстӕджы ранымад, уыцы Рухс Райгуырд бындур ӕрӕвӕрдта ӕвӕджиауы хъӕздыг чырыстон культурӕйы рӕзтӕн. Чырыстон дин бынтондӕр аивта дунейы цӕсгом, кӕрӕдзимӕ ӕрбангом кодта бинонты, сфидар кодта сылгоймаджы бартӕ, тызмӕг цӕстӕй ракасти цагъардарынадмӕ. Пайдайы охыл уый ӕфстау дӕттын нӕ уагъта ӕхца, адӕмы ахуыр кодта бӕрнон уӕвыныл ӕмӕ-иу йӕ уагӕвӕрдтӕй арӕх баххӕст кодта паддзахадон закъоны цухдзинӕдтӕ. Чырыстон «ӕнтуан» (1 Кор 5, 6) антикон дунейы басгуыхти, ӕнусты дӕргъы йӕ кой дӕр кӕмӕн нӕ уыд, ахӕм цыренгӕнӕн. Чырыстийы Аргъуаны нысан уыди адӕмӕн хорздзинад кӕнын, фӕлӕ йӕ уыдон та уыйхыгъд хатгай тӕргӕ, ӕфхӕргӕ ӕмӕ фаугӕ кодтой. Фӕлӕ адӕймаджы зонды ӕппӕт фӕлтӕрӕнтӕ дӕр ницы ахадынц чырыстон дины ныхмӕ. Чырыстон дины дыууӕминазыккон истори йӕхӕдӕг йӕхи тыххӕй дзуры. Ирвӕзынгӕнӕг рагацау зыдта, знӕгтӕ-иу йӕ Аргъуаны ныхмӕ кӕй ралӕудзысты, ӕмӕ зӕрдӕ бавӕрдта, ӕнӕфӕцудгӕ кӕй у, зындоны дуӕрттӕ дӕр ӕй кӕй нӕ басӕтдзысты, уый тыххӕй (Мф 16, 18).

ХХ ӕнусы сыгъдӕджытӕй иу, сербаг иууылхӕрзӕнгӕс Иустин Попович загъта: «Кӕд ӕмӕ дунейы сфӕлдыст кӕддӕр ӕппӕты стырдӕр диссаг уыди, уӕд Хуыцауы рантыст адӕймаджы буарыдзыдӕй та уымӕй ноджы диссагдӕр у». Алы аз дӕр мах бӕрӕг кӕнӕм уыцы стыр диссаг,  ӕнахуыр ӕмӕ тавицджын зымӕгон диссаг, ӕмӕ уыимӕ – стыр монон ӕмӕ цивилизацион цау. Ног дунейӕн, абон мах ӕмӕ сымах  кӕм цӕрӕм, уыцы дунейӕн сӕрӕвӕрӕн чи сси, уыцы цау.

Ногӕй та нӕм ӕрцӕуы Цыппурсы бӕрӕгбон ӕмӕ стыр цин ӕрхӕссы не ’ппӕтӕн дӕр. Удӕнцой банкъарӕм мах кӕддӕриддӕр ивгъуыд азы зӕрдиаг куысты фӕстӕ, ныфс нӕ бацӕуы, Хуыцауы арфӕйӕ хайджын кӕй уыдзыстӕм, ӕмӕ та ныл ног аз дӕр дзӕбӕхӕй кӕй ацӕудзӕн, уымӕй. Хӕрзӕнгӕс Ефрем Сирин фыссы: «Абон Хуыцау ӕрцыди тӕригъӕдджынтӕм – уӕдӕ тӕригъӕдджынӕй дӕхи уӕлдӕр ма кӕн, раст лӕг! Абон Иууылхъӕздыг сгӕвзыкк и мах тыххӕй; уӕдӕ фӕхон, хъӕздыг, дӕ фынгмӕ мӕгуыры… Абон арвы дуар байгом и нӕ куывдтытӕн: байгом кӕнӕм мах дӕр нӕ дуар, хатыр нӕ чи куры, уыдонӕн».

Чырыстийы Рухс Райгуырды бӕрӕгбоны номӕй арфӕ кӕнын Чырыстийы Аргъуаны ӕппӕт иузӕрдион хъӕбултӕн ӕмӕ Ирыстон-Алани ӕмӕ Сомихы ӕппӕт цӕрджытӕн! Ирвӕзынгӕнӕджы Райгуырды цинӕй срухс уӕнт уӕ зӕрдӕтӕ! Хуыцау уын ӕххуысгӕнӕг уӕд уӕ куысты, рӕстмӕ уын кӕнӕд уӕ алы къахдзӕф, раттӕд уын уды хъару, ӕнӕниздзинад ӕмӕ бирӕ ӕнтыстытӕ!

Хуыцауы арфӕ уӕд нӕ бӕстӕтӕ ӕмӕ нӕ адӕмты, сабырдзинад ӕмӕ нын амонд саккаг кӕнӕд!

 

 

Дзӕуджыхъӕу ӕмӕ Аланийы стыралчер,

Аргъуаны ӕддаг бастдзинӕдты хайады сӕрдары хӕдивӕг,

Сомихы Республикӕйы Уырыссаг Рӕстдин Аргъуаны

зылдты фӕткдар

ЛЕОНИД

 

Чырыстийы Рухсрайгуырды

2020 аз

Дзӕуджыхъӕу